شناسایی عوامل و شاخص های اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه شهرتهران براساس آموزه های دینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - استاد یار و مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد قم.ایران.

3 دکتری مدیریت آموزشی ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

10.22034/jiera.2020.203110.2086

چکیده

هدف پژوهش شناسایی عوامل وشاخص‌های اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه شهر تهران براساس آموزه های دینی بوده و روش پژوهش بصورت آمیخته و با توجه به مصاحبه با خبرگان بوده است. نمونه پژوهش شامل16 نفر از خبرگان بوده که با روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند و از ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختار استفاده شده است. در این پژوهش ابتدا بر اساس ادبیات نظری و پژوهشی عوامل و شاخص‌ها شناسایی شده و خبرگان آنها را بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت از نظر اهمیت درجه بندی نمودند و همچنین مواردی در پاسخ به سوال باز مطرح نمودند. تحلیل داده ها با استفاده از میانگین، انحراف معیار و آزمون tتک نمونه ای انجام و نتایج سوال باز با نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. با عنایت به یافته‌های پژوهش حاضر از منظر خبرگان و افراد صاحبنظر عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه ای مدیران مدارس در قالب 7 عامل و 66 شاخص شناسایی گردید. این عوامل عبارتند از: 1.عامل فردی 2. عامل اجتماعی 3. عامل اخلاقی4. عامل فنی-تخصصی 5.عامل پژوهشی6. عامل اقتصادی7.عامل حقوقی.

کلیدواژه‌ها