اثرات و نحوه ارزیابی پویا ، ارزیابی پویای رایانه‌ای ، ارزیابی ایستا و درک مطلب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زبان انگلیسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استاد دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

10.22034/jiera.2020.188446.1899

چکیده

هدف این مطالعه مقایسه اثرات ارزیابی پویا رایانه‌ای، ارزیابی پویا و ارزیابی ایستا بر عملکرد درک مطلب است. همچنین نگرش زبان‌آموزان نسبت به ارزیابی‌های ایستا، پویا و پویا رایانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع ترکیبی و راهبرد اکتشافی – متوالی است. به این منظور، امتیازات آزمون به عنوان داده‌های کمی و محتوای بدست آمده از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته به عنوان داده‌های کیفی مورد استفاده قرار گرفتند. شرکت‌کنندگان در این مطالعه شامل 60 زبان‌آموز ایرانی بوده که زبان انگلیسی را به عنوان یک زبان خارجی می آموختند و سطح مهارت آنان در زبان انگلیسی، متوسط بود. زبان آموزان به گروههای ارزیابی پویا و ارزیابی پویا رایانه ای تقسیم بندی شدند. به منظور اطمینان حاصل نمودن از عدم وجود تفاوت معنادار و قابل توجه در درک مطلب هر یک از این گروه‌ها، عملکرد خوانش زبان‌آموزان قبل از انجام این مطالعه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. پس از آن زبان‌آموزان در پس آزمون خواندن و درک مطلب شرکت کردند. در پایان در خصوص بررسی نگرش آنان نسبت به ارزیابی‌های ایستا، پویا و پویا رایانه‌ای از شرکت کنندگان مصاحبه نیمه ساختاری به عمل آمد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که هر دو ارزیابی پویا و پویا رایانه‌ای، تاثیرات قابل توجهی بر بهبود عملکرد درک مفاهیم شرکت کنندگان داشته‌اند. همچنین ارزیابی پویا رایانه‌ای نسبت به ارزیابی پویا در زمینه عملکرد درک مطلب موثرتر بوده است. تحلیل مصاحبه‌ها نشان داد که همه شرکت کنندگان، نگرش مثبتی نسبت به ارزیابی پویا رایانه‌ای در مقایسه با انواع قدیمی ارزیابی‌های پویا و ایستا داشتند.

کلیدواژه‌ها