1. اثربخشی آموزش حل‌ مسئله بر کیفیت ‌زندگی و حل ‌مسئله اجتماعی دختران تیزهوش با موفقیت ‌کمتر ‌از ‌حد ‌انتظار

مرجان حسین زاده تقوایی

دوره 13، شماره 45 ، تابستان 1398، ، صفحه 93-108

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.105280.1180

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثر‌بخشی آموزش حل ‌مسئله بر کیفیت زندگی و حل ‌مسئله اجتماعی دختران تیزهوش با موفقیت کمتر‌ از‌ حد ‌انتظار بود. روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون و گروه گواه و پیگیری دوماهه بود. جامعه هدف کلیه دانش‌آموزان مقطع دوم متوسطه استعدادهای درخشان کرج در سال تحصیلی 96-95 بودند. از بین 4 مدرسه فرزانگان، ...  بیشتر

2. رابطه علّی بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سب کهای هویت با پیشرفت تحصیلی از طریق خود کارآمدی تحصیلی در دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهر بندرعباس

موسی جاودان؛ کبری حاجی علی زاده؛ امین رفیعی پور

دوره 9، شماره 30 ، پاییز 1394، ، صفحه 123-145

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه علی بهزیستی ذهنی، کیفیت زندگی و سبک های هویت با پیشرفت تحصیلی ازطریق خودکارآمدی تحصیلی انجام شده است. طرح این پژوهش توصیفی- همبستگی و از نوع مدل یابی علی است. نمونهمورد بررسی 328 نفر پسر دانش آموز پایه اول تا چهارم دبیرستان شهر بندرعباس در سال تحصیلی 94 - 93 می باشندکه از طریق نمون هگیری خوشه ای چند مرحله ...  بیشتر