1. تدوین مدل علّی معناداری زندگی و احساس تنهایی بر اساس پریشانی روانی با نقش میانجی‎گری جو عاطفی خانواده در افراد دارای تجربه رویارویی با پاندمی کروناویروس

کامران شیوندی چلیچه؛ زهره درتاج؛ فضل الله حسنوند؛ فاطمه قائمی

دوره 15، شماره 55 ، دی 1400

چکیده
  این پژوهش با هدف تدوین مدل علّی پیامدهای پریشانی روان‎شناختی ناشی از همه‎گیری کروناویروس و بررسی نقش میانجی‎گری جو عاطفی خانواده به انجام رسید که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری شامل ایرانیان سراسر کشور در سال1400 بود. نمونه آماری برابر با 590 نفر بود که از استان‎های مختلف کشور انتخاب ...  بیشتر

2. تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس نظریه خرد وبستر (توانمندسازی فردی در رویارویی با بحران کروناویروس)

کامران شیوندی چلیچه

دوره 15، شماره 52 ، فروردین 1400، ، صفحه 147-156

چکیده
  پژوهش پیش رو با هدف تحلیل محتوای کتب درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس نظریه خرد وبستر در جهت ارزیابی میزان آمادگی دانش آموزان برای رویارویی یا جهان متاثر از پاندمی کروناویروس انجام شد. این پژوهش از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری شامل کتاب مطالعات اجتماعی پایه‎ سوم تا ششم بود. به ...  بیشتر