نویسنده = Behnam Makvandi
تعداد مقالات: 3
1. رابطه علی بین اهداف پیشرفت با عملکرد تحصیلی از طریق میانجیگری سرزندگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر

دوره 14، شماره 48، بهار 1399، صفحه 109-125

10.22034/jiera.2020.188451.1898

عاطفه کمایی؛ پرویز عسگری؛ علیرضا حیدری؛ فرح نادری؛ بهنام مکوندی


3. مقایسه سرزندگی تحصیلی، احساس تعلق به مدرسه، انگیزه پیشرفت تحصیلی در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس متوسطه دوم شهر ایلام

دوره 12، ویژه‌نامه، بهار 1397، صفحه 1085-1104

احمد میرزابیگی؛ سعید بختیارپور؛ زهرا افتخار صعادی؛ بهنام مکوندی؛ رضا پاشا