ارائۀ الگویی چهار لایه برای امکان‌سنجی و استقرار اثربخش حکمرانی خوب در آموزش عالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان , زاهدان , ایران

2 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان،ایدان

3 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستا،زاهدان،ایران

4 استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران

5 استادیار دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران

10.22034/jiera.2020.209388.2147

چکیده

هدف کلی پژوهش ، ارائۀ الگوی چهار لایه‌ای امکان‌سنجی و استقرار حکمرانی خوب در آموزش عالی بود . روش پژوهش مطالعه حاضر ، فراترکیب و بازنگری در موضوع بود که یافته‌های پژوهش‌های کیفی و کمی مرتبط ترکیب و الگوی حاضر طراحی شد . درمجموع 298 مقاله در حوزۀ حکمرانی خوب در آموزش، ارزیابی شد که در پایان 60پژوهش انتخاب شده و با تحلیل محتوای آن‌ها ابعاد و کدهای مربوطه استخراج و میزان اهمیت و اولویت هر یک با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. یافته ها نشان داد که کدهای ارائه گزارش‌ها مالی مستمر، مدیریت روند تغییرات در حوزه آموزش و پژوهش بر اساس تغییرات محیط، انعطاف‌پذیری در اجرای قوانین، قانونی بودن قدرت، تسلط به مطالب درسی، تجربه تدریس، دارا بودن نیروی انسانی متخصص، از میان برداشتن موانع دسترسی به آموزش، تلاش جهت ایجاد زمینه مناسب برای بالا بردن آگاهی‌های عمومی و هماهنگی بین ذی‌نفعان در بین ابعاد 3گانه حکمرانی خوب دارای بیشترین ضریب اهمیت می‌باشند. الگوی ارائه شده در پژوهش حاضر با روش چهارمرحله ای ، گذار از وضعیت موجود به مطلوب جهت استقرار حکمرانی خوب را به صورت اثربخش میسر می سازد.

کلیدواژه‌ها