تاثیر تلفیق درس تربیت بدنی بادرس ریاضی بر یادگیری مهارت‌های بنیادی دانش‌آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/jiera.2020.210842.2163

چکیده

این مطالعه با هدف کاربردی در آموزش و پرورش، بر اساس روش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل به بررسی تأثیر تلفیق درس تربیت بدنی با درس ریاضی بر یادگیری مهارت‌های بنیادی دانش‌آموزان می‌پردازد. جامعه آماری تمام دانش‌آموزان دختر پایه دوم ابتدایی به تعداد 2000نفر در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای، نمونه‌ای 30 نفری از دانش‌آموزان دختر پایه دوم ابتدایی شهرستان خوی به عنوان شرکت کننده استفاده گردید. در راستای هدف تحقیق، دانش‌آموزان گروه آزمایش(15 نفر)، فعالیت‌های تربیت بدنی به صورت تلفیقی با درس ریاضی انجام دادند، در حالی‌که دانش‌آموزان گروه کنترل(15 نفر) فقط با همان روش سنتی درس ریاضی را خواندند. این پژوهش به مدت ده هفته، هر دوره 45 دقیقه انجام گرفت. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون‌های آمادگی جسمانی شامل استقامت قلبی و تنفسی، انعطاف‌پذیری، سرعت و تعادل(هادوی، 1388)، کتاب راهنمای ارزشیابی توصیفی دوم دبستان(احمدی، 1390) ، آزمون ریاضی از کتاب راهنمای ارزشیابی توصیفی دوم دبستان(آزمون، 1391) و تکنیک‌های ارزشیابی اسمیت(1997) استفاده گردید. تحلیل آماری داده‌ها به کمک آزمون یومن ویتنی و تی مستقل بیانگر این بود که عملکرد در مهارت‌های بنیادی گروه آزمایش با سطح تفاوت آماری 05/0>pدر پایان دوره بهتر از گروه کنترل بود. این یافته‌ها می‌تواند پیامدهای قابل توجه نظری و کاربردی برای تلفیق درس تربیت‌بدنی با درس ریاضی بر روی مهارت‌های بنیادی دانش‌آموزان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها