ارایه الگویی برای مدیریت غیرمتمرکز درآموزش و پرورش بر اساس یک نظریه داده بنیاد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت اموزشی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد گرمسار، سمنان، ایران

2 . گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، سمنان، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد گرمسار، سمنان

10.22034/jiera.2020.209868.2154

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارایه الگویی برای مدیریت غیرمتمرکز در آموزش و پرورش انجام پذیرفت. رویکرد پژوهش کیفی و به شیوه نظریه داده بنیاد انجام شد. 23 نفر از افراد صاحب تجربه در زمینه موضوع مطالعه ( متخصص در مدیریت آموزشی از دو حوزه آموزش و پرورش و آموزش عالی) به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب و در فرایند مصاحبه های تحقیق مشارکت داده شدند. پایایی مصاحبه های انجام شده به روش توافق درون موضوعی تایید شد. داده‌های گردآوری شده مورد تحلیل مضامین قرار گرفتند و بر اساس نظام کدگذاری باز، گزینشی و محوری در روش نظریه‌پردازی داده بنیاد (مطابق با رویکرد اشتراوس و کوبین) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان‌داد که مقوله های مرکزی مدیریت غیرمتمرکز شامل برنامه ریزی استراتژیک، مربیگری، ارزشیابی، و عوامل علی مدیریت غیرمتمرکز شامل فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و صلاحیت حرفه ای و یادگیری مستمر سازمانی، تغییرپذیری و اشتیاق شغلی، مورد شناسایی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها