طراحی مدل مدیریت استعداد معلمان درنظام آموزش و پرورش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحدخرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،خرم آباد، ایران

2 استادیار مدیریت آموزشی ، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحدخرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،خرم آباد، ایران

10.22034/jiera.2019.199780.2030

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل مدیریت استعداد اموزگاران در سالِ تحصیلی 97-1396 انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است.جامعه آماری شامل خبرگان یعنی افراد دارای سابقه تدریس در حوزه مدیریت استعداد ، افراد دارای کتب و مقالات مرتبط ،افراد دارای سایقه کار در وزارت اموزش و پرورش و سازمانهای اموزش و پرورش استانها در حوزه مدیریت استعداد و هم چنین اموزگاران آگاه در زمینه مدیریت استعداد بودند که به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. بر اساس تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، 42 شاخص استخراج گردید.درمرحله بعد پرسشنامه بسته پاسخ بر اساس شاخصهای حاصل از مصاحبه ها و شاخصهای مستخرج از ادبیات و پیشینه تحقیق(62شاخص) بر مبنای طیف هفت درجه ای لیکرت با 104گویه طراحی و تدوین گردید و طی سه راند در اختیار خبرگان قرار گرفت .در پایان هر راند داده های به دست امده با استفاده از میانگین رتبه ای و ضریب توافق کندال تحلیل شدند.نتایج محاسبه ضریب توافق کندال در پایان راند سوم نشان دادچون مقدار به دست آمده برای آماره آزمون کندال(705/0) در سطح خطای 001/0=α معنی‌دار است(001/0>sig)، چنین استنباط می‌شود که بین پاسخگویان درارتباط با سوالات توافق معنی‌دار وجود دارد و مقدار به دست آمده بری آماره کندال حاکی از اتفاق نظر قابل قبول بین پاسخگویان میباشدبنابراین در راند سوم مرحله کیفی به پایان رسید و مدل مدیریت استعداد اموزگاران با 36 شاخص وشش مولفه برنامه ریزی استراتژیک، شناسایی،گزینش،جذب، بهسازی ونگهداری پدیدار شد.

کلیدواژه‌ها