تاثیر «برنامة آموزش تاب‌آوری» بر اسنادهای علّی و راهبردهای مقابلة شناختی دانشجویان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه روان‌شناسی سلامت، واحد بین الملی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 استاد گروه روان‌شناسی سلامت، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران

10.22034/jiera.2020.186039.1881

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزش تاب‌آوری روان‌شناختی بر اسنادهای علّی و راهبردهای نظم‌بخشی شناختی هیجان در دانشجویان انجام شد. در این پژوهش تمام‌تجربی با طرح پیش‌آزمون ـ پس‌آزمون با گروه کنترل و همراه با پیگیری، 60 دانشجو در دو گروه آزمایش (30 نفر) و کنترل (30 نفر) قبل و بعد از آموزش به پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ، پیترسون، سیمل، بی‌یر، آبرامسون، متالسکی و سلیگمن، 1982) و نسخة کوتاه پرسشنامة نظم‌دهی شناختی هیجان (CERQ-SF؛ گارنفسکی، کرایج و اسپینهاون، 2001) پاسخ دادند. از طریق 10 جلسه و هر جلسه یک ساعت، برنامه آموزش آموزش تاب‌آوری روان‌شناختی به شیوه گروهی برای گروه آزمایش اجرا شد. نتایج روش آماری تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که در کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه آموزش تاب‌آوری روان‌شناختی در افزایش میزان اسنادهای علّی مثبت و راهبردهای انطباقی مقابلة شناختی و در کاهش اسنادهای علّی منفی و راهبردهای غیرانطباقی مقابلة شناختی دانشجویان موثر بود. در مجموع، نتایج مطالعة حاضر نشان می‌دهد که برنامة آموزش تاب‌آوری روان‌شناختی از طریق تقویت راهبردهای تفکر مثبت، راهبردهای انطباقی مدیریت هیجان و همچنین پربارسازی مهارت-های رابطة بین فردی، در تحقق ایدة ایمن‌سازی روانی فراگیران به طور تجربی موثر واقع می‌شود.

کلیدواژه‌ها