1. شناسایی عوامل و شاخص های اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه شهرتهران براساس آموزه های دینی

مهدی رضالو؛ سیف الله فضل الهی؛ ابولفضل بختیاری

دوره 14، ویژه نامه ، تابستان 1399، ، صفحه 547-565

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.203110.2086

چکیده
  هدف پژوهش شناسایی عوامل وشاخص‌های اخلاق حرفه ای مدیران مدارس دوره متوسطه شهر تهران براساس آموزه های دینی بوده و روش پژوهش بصورت آمیخته و با توجه به مصاحبه با خبرگان بوده است. نمونه پژوهش شامل16 نفر از خبرگان بوده که با روش نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند و از ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه ساختار استفاده شده است. در ...  بیشتر

2. تأثیر اخلاق حرفه‌ای بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دین‌داری در کار (مورد مطالعه: معلمان آموزش و پرورش استان همدان)

فاطمه شفیقی؛ مهدی کلانتری؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی

دوره 12، ویژه‌نامه ، بهار 1397، ، صفحه 985-1008

چکیده
  این پژوهش باهدف بررسی تأثیر اخلاق حرفه­ای بر عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی دین­داری در کار در بین معلمان آموزش و پرورش استان همدان انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، ازنظر روش گرداوری داده­ها توصیفی- همبستگی و همین­طور از نظر نوع داده کمی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان آموزش و پرورش استان همدان بودند که با استفاده ...  بیشتر