ارائه مدل برای پیش‌بینی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بر اساس گرایش به شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط با میانجی‌گری نیاز به تأییدطلبی در دانش‌آموزان

هایده حائری؛ سیمین بشردوست؛ هائیده صابری

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، ، صفحه 68-79

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل برای پیش‏بینی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بر اساس گرایش به شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط با میانجی‏گری نیاز به تأییدطلبی در دانش‌آموزان بود. روش پژوهش، توصیفی و از طرح‌های توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دهم دوره متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 بود که از بین ...  بیشتر