نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجودانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

2 استادیار دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

10.22034/jiera.2021.237508.2343

چکیده

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل برای پیش بینی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی بر اساس گرایش به شخصیت خودشیفته و نیاز به ارتباط با میانجی گری نیاز به تاییدطلبی در دانش‌آموزان بود. روش پژوهش، توصیفی و از نمونه طرح‌های همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی‌دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر تهران بود که از بین آنها با استفاده از روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای ۳۰۰ دانش‌آموز انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل: پرسشنامه گرایش و میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مؤمنی و تقی لو (۱۳۹۵)، پرسشنامه شخصیت خودشیفته نسخۀ 40 ماده ای (NPI-40) (۱۹۸۸)، مقیاس نیاز به ارتباط پرسشنامه نیازهای اساسی روانشناختی دسی و رایان (۲۰۱۱) و مقیاس تایید طلبی پرسشنامه نگرش‌های ناکارآمد ابراهیمی‌و همکاران (۱۳۸۷) استفاده شد. یافته ها: داده‌های پژوهش با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و استنباطی شامل میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی و تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفتند. نتیجه گیری نتایج حاکی از‌این بود که مدل فرضی پژوهش با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) از برازش مناسبی برخوردار بود و فرضیه اصلی پژوهش مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها