ارائه مدل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی و و ضعیت آن دانشگاه فرهنگیان(مطالعه موردی :استان خراسان رضوی)

راضیه منصورنیا؛ محمود صفری؛ معصومه اولادیان

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 509-524

چکیده
  این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر برچابکی سازمانی به‌منظورارائه مدل دردانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی انجام شده وروش اصلی پژوهش حاضر،روش پیمایش است که گردآوری داده‌ها به کمک پرسشنامه وتحلیل آن به کمک نرم‌افزار SPSS , LISREL وآماره‌های مختلف صورت گرفته است.شامل کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی براساس آمار سازمان مدیریت ...  بیشتر

ارائه مدلی جامع برای چابک سازی ادارت آموزش و پرورش کشور

مهدیه ابوالقاسمی؛ علی اصغر شریفی؛ محمدنقی ایمانی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 901-926

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدلی برای چابک سازی ادارت آموزش و پرورش کشور در  یک مدل فرایندی بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی؛ از نظر روش جمع­آوری داده­ها توصیفی – پیمایشی و از نظر نوع داده، ترکیبی (کیفی-کمی) از نوع اکتشافی بود. جامعۀ آماری بخش کیفی پژوهش، خبرگان جامعۀ علمی دانشگاهی و متخصصان آموزش و پرورش بودند و در بخش کمی شامل کلیه ...  بیشتر

مقایسهٔ فرایند حل خلاق مسئله در بین دانش‌آموزان دورهٔ متوسطۀ عضو و غیر عضو پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی استان کرمان سال تحصیلی 91-1390

عزتاالله نادری؛ علی شریعتمداری؛ مریم سیف نراقی؛ حمداالله منظری توکلی

دوره 6، شماره 18 ، آذر 1391، ، صفحه 17-36

چکیده
  چکیده انسان علاقهمند به کشف ناشناختههاست، میخواهد بداند در پی حوادث و پدیدههای جهان چه نیرویی و چه عواملی قرار دارد، میخواهد بداند ماهیت اشیاء و پدیدهها و ویژگیهای ها آن چیسـت و روابـط ها آن با یکدیگر چگونه است؛ همچنین تفکر خلاق به طور بالقوه و به نحو فطری در انسـان بـه ودیعـه نهاده شده و از طرفی یکـی از اهـداف پژوهشسـراهای دانـش آمـوزی ...  بیشتر