ارائه مدل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی و و ضعیت آن دانشگاه فرهنگیان(مطالعه موردی :استان خراسان رضوی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم تربیتی، گرایش فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

2 دانشجو دکترا، علوم تربیتی، گرایش مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

3 استادیار فلسفه تعلیم و تربیت گرایش برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، ایران

10.22034/jiera.2020.206385.2115

چکیده

این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر برچابکی سازمانی به‌منظورارائه مدل دردانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی انجام شده وروش اصلی پژوهش حاضر،روش پیمایش است که گردآوری داده‌ها به کمک پرسشنامه وتحلیل آن به کمک نرم‌افزار SPSS , LISREL وآماره‌های مختلف صورت گرفته است.شامل کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی براساس آمار سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی به تعداد 337 نفر بودند.با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان (1970) واز طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 181 نفربه‌عنوان آزمودنی انتخاب شد.لازم به‌ذکر است که به‌منظور تعمیم پذیری بیشتر وجلوگیری از ریزش حجم نمونه 200 پرسشنامه در میان آزمودنی‌ها توزیع شدوعملیات آماری برروی 200 آزمودنی صورت گرفت.داده‌های گردآوری شده ازطریق نرم افزار maxqda دربخش کیفی وتحلیل مصاحبه ها،عوامل موثرتعیین شده و سپس به اتکای تحلیل عاملی تاییدی نهایی شده است؛ ویافته‌های پژوهش حاکی از آن است که عوامل اثرگذار بر چابکی دردانشگاه نیز شامل: عوامل سازمانی (ساختار، تفویض اختیار، فرهنگ سازمانی) ؛ عوامل راهبردی (بهبود کیفیت، سیاست های آموزشی و پژوهشی، توسعه فناوری) ؛ عوامل انسانی (مدیران، کارکنان، اعضا هیئت علمی) می باشند . بدین ترتیب ضمن تدوین مدل نهایی چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان استان خراسان رضوی درجه تناسب مدل ارائه شده مشخص و برازش آن مورد تایید قرار گرفت. همچنین نتایج حاصل از آزمون t نشان داد که وضعیت مولفه‌ها و ابعاد چابکی سازمانی در دانشگاه فرهنگیان در وضعیت مطلوب می‌باشد .

کلیدواژه‌ها