تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده برسکوت سازمانی به منظور ارائه مدل در دانشگاه های ازاد استان مازندران

رضا نیاستی؛ وحید فلاح؛ فاطمه طاهری

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 461-482

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر سکوت سازمانی به منظور ارائه مدل در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران می باشد. پژوهش حاضر در سال 98-1397انجام شده است. ‌این پژوهش با توجه به هدف کاربردی وبه لحاظ نوع داده هاجز پژوهش های تلفیقی یا ترکیبی می باشد.نمونۀ آماری در مرحله کیفی15 نفراز نخبگان علمی مرتبط با موضوع و همچنین ...  بیشتر