تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده برسکوت سازمانی به منظور ارائه مدل در دانشگاه های ازاد استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه مدریت اموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل،ایران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل،ایران

3 استادیار گروه مدریت اموزشی،دانشگاه ازاد اسلامی،بابل،ایران

10.22034/jiera.2020.201997.2073

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر سکوت سازمانی به منظور ارائه مدل در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران می باشد. پژوهش حاضر در سال 98-1397انجام شده است. ‌این پژوهش با توجه به هدف کاربردی وبه لحاظ نوع داده هاجز پژوهش های تلفیقی یا ترکیبی می باشد.نمونۀ آماری در مرحله کیفی15 نفراز نخبگان علمی مرتبط با موضوع و همچنین اساتید باتجربه و متخصص دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی استان مازندران بودندبرای تعیین نمونه‌های‌این پژوهش وتعیین‌این گروه ازخبرگان ازروش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و با کدگذاری باز ومحوری به تحلیل داده‌های مصاحبه نیمه ساختاریافته در‌این مرحله پرداخته شد.جامعۀ آماری مرحله کمی‌این پژوهش، شامل رؤسا،مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران بودند. جامعه آماری پژوهش حاضر 140 نفر بوده و تعداد نمونۀ آماری با استفاده از فرمول کوکران 104 نفر برآورد شده است.در مرحله کمّی پژوهش، براساس معیارهای استخراج شده از مرحله کیفی به طراحی پرسش نامه پرداخته شد. پرسشنامۀ پژوهش محقق ساخته با 57 سوال بوده، سوالات و مؤلفه‌های آن با استفاده از نتایج حاصل از مطالعۀ کیفی تدوین شد. بعد از تأیید روایی صوری و محتوایی در قسمت پایایی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید، که مقدار آن بالاتر از 7/0 محاسبه شد، که بیانگر پایایی لازم می‌باشد. برای بررسی مدل طراحی شده از آزمون مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Pls استفاده شد . نتایج حاصل از‌این تحقیق برازش مدل تاثیرگذاری تاثیر حمایت اجتماعی ادراک شده بر سکوت سازمانی را در دانشگاه های آزاد اسلامی استان مازندران مورد تایید قرار داد.

کلیدواژه‌ها