1. ارائه مدل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر چابکی سازمانی و و ضعیت آن دانشگاه فرهنگیان(مطالعه موردی :استان خراسان رضوی)

راضیه منصورنیا؛ محمود صفری؛ معصومه اولادیان

دوره 14، ویژه نامه ، تابستان 1399، ، صفحه 509-524

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.206385.2115

چکیده
  این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر برچابکی سازمانی به‌منظورارائه مدل دردانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی انجام شده وروش اصلی پژوهش حاضر،روش پیمایش است که گردآوری داده‌ها به کمک پرسشنامه وتحلیل آن به کمک نرم‌افزار SPSS , LISREL وآماره‌های مختلف صورت گرفته است.شامل کلیه کارکنان شاغل دردانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی براساس آمار سازمان مدیریت ...  بیشتر

2. بررسی شکاف وضعیت موجود و مطلوب دانشگاه پژوهی

طاهره آقامیرزایی محلی؛ مریم تقوایی یزدی

دوره 14، شماره 48 ، بهار 1399، ، صفحه 91-107

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.188999.1904

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تبیین وضعیت موجود و مطلوب کارکردهای مشابه با کارکرد دانشگاه‏پژوهی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل 70 نفر از خبرگان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بودند که تعداد 60 نفر با روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش، پرسشنامه ...  بیشتر