عوامل مؤثر بر آموزش کارآفرینی کسب‏وکارهای دانش ‏بنیان در شتاب‏دهنده‏های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی

طاهره ابوئی؛ سامره شجاعی؛ فریدون ازما؛ حسنعلی اقاجانی

دوره 14، ویژه نامه ، تیر 1399، ، صفحه 95-110

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص‏های آموزش کارآفرینی کسب‏وکارهای دانش‏بنیان در شتاب‏دهنده‏های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی بوده است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف از نوع پژوهش‌های کاربردی و توسعه‏ای بود و از حیث روش اجرا از نوع پژوهش‌های توصیفی-پیمایشی بود و جزء پژوهش‏های کیفی محسوب می‏شد. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان، خبرگان ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاههای استان مازندران

فاطمه ساغری؛ عبداله علی اسماعیلی؛ بابک حسین زاده

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 1029-1043

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاههای استان مازندران بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان مازندران میباشد که تعداد نمونه در این تحقیق بر اساس جدول مورگان به تعداد 384  نفر تعیین می شود. در تحقیق موردنظر روش تحقیق روش توصیفی_پیمایشی می‌باشد. ابزار این پژوهش، ...  بیشتر