عوامل موثر بر آموزش کارآفرینی کسب وکارهای دانش بنیان در شتاب دهنده های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 گروه کارآفرینی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران.

3 گروه مدیریت ، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

4 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

10.22034/jiera.2019.192578.1943

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناسایی شاخص های آموزش کارآفرینی کسب وکارهای دانش بنیان در شتاب دهنده های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی بوده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای است و از حیث روش اجرا از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی قرار می گیرد و از روش دلفی فازی جهت انجام تحقیق استفاده شد. تیم تصمیم تحقیق 32 نفر است که از خبرگان و اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص در کارآفرینی که دارای ویژگی هایی نظیر در دسترس بودن، تجربه، تناسب رشته تحصیلی، مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد، اشتغال به تدریس در دانشگاه، با سابقه پژوهشی و تألیف در این زمینه، انتخاب شده است. برای شناسایی شاخص های آموزش کارآفرینی از روش دلفی فازی استفاده شده و شاخصهای آموزش کارآفرینی با روش تحلیل عاملی سنجش شده است. نتایج تحقیق نشان داد یازده شاخص: ارتباط دانشگاه با صنعت، امکانات و تجهیزات، دوره های آموزشی، محتوای دروس دانشگاهی، فعالیت جامعه دانش آموختگان، نظام پژوهشی، فرایندها و روشهای کاری، عوامل ساختاری، عوامل توسعه ای، عوامل رفتاری و نظام مالی، با عنوان مهمترین شاخصهای آموزش کارآفرینی کسب وکارهای دانش بنیان در شتاب دهنده های مستقر در مراکز رشد دانشگاهی معرفی شده است.

کلیدواژه‌ها