1. پیش‌بینی بی‌صداقتی تحصیلی بر اساس مجذوبیت تحصیلی، اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش در دوران شیوع کرونا ویروس

هانیه یاوری؛ افسانه لطفی عظیمی

دوره 15، شماره 52 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.282281.2496

چکیده
  هدف از انحام این پژوهش، بررسی پیش‌بینی بی‌صداقتی تحصیلی بر اساس مجذوبیت تحصیلی، اهداف پیشرفت و باورهای ضمنی هوش در دوران شیوع کرونا ویروس(کووید-19) بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1399-1398 بودند. حجم نمونه 200 نفر از این‏ افراد بر اساس فرمول پلنت از تاپاکینگ، ...  بیشتر

2. اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر کارکردهای روزانه‌ حافظه و کمک‎طلبی تحصیلی دانش‏آموزان مبتلا به ناتوانی‏های یادگیری

هانیه یاوری؛ علی جلیلی شیشوان

دوره 14، شماره 51 ، زمستان 1399، ، صفحه 175-190

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.265243.2429

چکیده
  هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر،بررسی اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر کارکردهای روزانه‌ حافظه و کمک‎طلبی تحصیلی دانش‏آموزان مبتلا به ناتوانی‏های یادگیری بود.روش پژوهش: اﻳﻦ پژوهش از ﻧﻮع نیمه آزمایشی مبتنی بر طرح پیش‌آزمون ﭘﺲآزﻣﻮن با گروه کنترل بود.جامعه آماری پژوهش شامل دانش‎آموزان ابتدایی مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری ...  بیشتر