نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان شناسی تربیتی،دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر،بررسی اثربخشی یادگیری سازگار با مغز بر کارکردهای روزانه‌ حافظه و کمک‎طلبی تحصیلی دانش‏آموزان مبتلا به ناتوانی‏های یادگیری بود.روش پژوهش: اﻳﻦ پژوهش از ﻧﻮع نیمه آزمایشی مبتنی بر طرح پیش‌آزمون ﭘﺲآزﻣﻮن با گروه کنترل بود.جامعه آماری پژوهش شامل دانش‎آموزان ابتدایی مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری شهر همدان در سال تحصیلی 98-1397 بودند. نمونه آماری مشتمل بر 30 نفر بود که به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند (هر گروه 15 نفر). ابتدا از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد و سپس، گروه آزمایش در معرض هشت جلسه شصت دقیقه‌ای مداخله یادگیری سازگار با مغز قرار گرفت. بعد از اتمام جلسات آموزشی، از دو گروه پس‎آزمون گرفته شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های کارکردهای روزانه حافظه گیورتن، مجروس، لیجیون و کتل (2018)، پرسشنامه کمک‎طلبی تحصیلی ریان و پنتریچ (1997) و ناتوانی‏های یادگیری کلورادو ساخته‌ی ویلکات، بوادا، ریدل، چابیلداس، دفریس و پنینگتون (2011) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته‌ها: بر اساس تحلیل کوواریانس مشخص شد که نمرات کارکردهای روزانه‌ حافظه و کمک‎طلبی تحصیلی دانش‏آموزان مبتلا به ناتوانی‏های یادگیری پس از مداخله یادگیری سازگار با مغز در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به طور معنی‌داری بهبود یافت (05/0>P). نتایج: یادگیری سازگار با مغز تأثیر بسزایی در کارکردهای روزانه‌ حافظه و کمک‎طلبی تحصیلی دانش‏آموزان داشت و بر این اساس، به مربیان و متخصصان در حوزه ناتوانی‌های یادگیری پیشنهاد می شود که از این روش مداخله در جهت بهبود مشکلات دانش‌آموزان مبتلا ناتوانی‏های یادگیری بهره بگیرند.

کلیدواژه‌ها