1. پیش ‏بینی خودمهارگری بر اساس هیجان‏خواهی و خودمیان‏ بینی؛ نقش میانجی‏ گرانه‏ ی سبک‏های مقابله ‏ای دانش‏آموزان

سعید غفاری؛ حسین صادقی؛ لیلا سبحانی؛ رامین رفیعی پور

دوره 13، شماره 47 ، زمستان 1398، ، صفحه 153-170

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.164845.1759

چکیده
  هدف از این مطالعه پیش‌بینی خودمهارگری بر اساس مؤلفه‌های هیجان‏ خواهی و خودمیان‏ بینی؛ نقش میانجی‏ گرانه ‏ی سبک‏ های مقابله‏ ای دانش‏ آموزان بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود و از روش آماری مدل ‏یابی معادلات ساختاری استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش 380 نفر از دانش ‏آموزان منطقه 2 تهران در سال 1397 بودند. ...  بیشتر