1. تدوین برنامه راهبردی (تدوین،اجراو ارزیابی) تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان با رویکرد SWOT

احمدرضا عزیزی؛ حسین اکبری یزدی؛ علیرضا الهی

دوره 14، ویژه نامه ، تابستان 1399، ، صفحه 293-310

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.199784.2032

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، تدوین برنامه راهبردی تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش استان لرستان در سال 1398 بود. روش پژوهش، توصیفی– پیمایشی است که داده‏های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع‏آوری گردید. جامعه آماری پژوهش 500 نفر از متولیان تربیت‌بدنی آموزش‌وپرورش استان لرستان اعم از معاونین تربیت‌بدنی، کارشناسان و کارمندان و همچنین ...  بیشتر