تدوین برنامه راهبردی (تدوین،اجراو ارزیابی) تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان با رویکرد SWOT

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 (استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی،تهران،ایران

3 (دانشیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی،تهران ،ایران

10.22034/jiera.2019.199784.2032

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، تدوین برنامه راهبردی (تدوین،اجرا و ارزیابی) تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان بود. این تحقیق از نوع توصیفی و از نوع کاربردی بوده و جامعه آمارى پژوهش 500 نفر بود که شامل متولیان تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان اعم از معاونین تربیت بدنی، کارشناسان و کارمندان و همچنین معلمان تربیت بدنی شهرستان‌های استان لرستان بودند و نمونه‌ى آمارى پژوهش با استفاده از جدول مورگان نمونه آماری 217 نفر تعیین گردید. ابزار اندازه‌گیری برای جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ى محقق ساخته‌ای شامل 45 سؤال رتبه‌بندی شده درباره‌ى قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهاى تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان بود که روایی صوری پرسشنامه‌ها مورد تأیید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی همچنین پایانی آن‌ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه (944/0 = α) مورد تأیید قرار گرفت. براى تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها، علاوه بر شاخص‌هاى توصیفى، آزمون مقایسه‌ى میانگین‌ها و آزمون فریدمن و از ماتریس ارزیابى درونى و بیرونى نیز استفاده شد. یافته‌هاى پژوهش نشان داد که تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان در مختصات SWOT در ناحیه so قرار داشت که ازلحاظ عوامل درونى در ناحیه‌ى قوت‌ها و ازنظر عوامل بیرونى سازمان در ناحیه‌ى فرصت‌ها جاى داشت. استراتژی‌هاى رشد براى توسعه تربیت بدنی آموزش و پرورش استان لرستان توصیه شد. همچنین با استفاده از تحلیل ماتریس SWOT، 5 راهبرد تهاجمی، 4 راهبرد محافظه‌کارانه، 4 راهبرد رقابتی و 4 راهبرد تدافعی جهت تبدیل نقاط ضعف به قدرت و تهدیدها به فرصت‌ها ارائه شد.

کلیدواژه‌ها