نویسنده = بدیع الزمان مکی آل آقا
تعداد مقالات: 1
1. طراحی برنامه درسی با رویکرد جهانی شدن و حفظ هویت فرهنگی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان

دوره 13، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 5-5

10.22034/jiera.2020.171008.1800

کبری قاسمی؛ علاء الدین اعتماد اهری؛ بدیع الزمان مکی آل آقا