1. سنجش میزان محرومیت مناطق آموزش‏وپرورش استان اردبیل و ارائه راهبردهایی به‏منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی

تقی اکبری؛ محمد حسنی؛ بهناز مهاجران؛ میرنجف موسوی؛ مریم سامری

دوره 13، شماره 47 ، زمستان 1398، ، صفحه 97-114

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.152498.1675

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی و سنجش سطح توسعه‏یافتگی و تبیین شکاف بین شهرستان‏های استان اردبیل به لحاظ برخورداری از شاخص‏های آموزشی بود. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و با توجه به ترکیب شاخص‏ها از نوع توصیفی تحلیلی و به دلیل استفاده از پرسشنامه، پیمایشی و از نوع روش همبستگی بود. اطلاعات تعداد 53 شاخص در قالب امکانات فیزیکی فضاهای آموزشی ...  بیشتر