نویسنده = مقصود فراستخواه
1. مدل پاسخگویی اثربخش دانشگاه های دولتی: مطالعه آمیخته

دوره 13، شماره 44، بهار 1398، صفحه 7-22

عباس عباس پور؛ محسن شاکری حسین آباد؛ حمید رحیمیان؛ مقصود فراستخواه


3. تأملی بر استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریۀ داده بنیاد

دوره 6، شماره 19، زمستان 1391، صفحه 7-49

سعید غیاثی ندوشن؛ محمد حسن پرداختچی؛ بهروز دری؛ مقصود فراستخواه