نویسنده = فرنوش شمیلی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر آموزش هنر بر حافظة بصری افراد

دوره 11، شماره 36، بهار 1396، صفحه 41-60

10.22034/jiera.2017.51076

فرنوش شمیلی؛ فاطمه کاتب