1. نقش نگرش مذهبی و سبک زندگی اسلامی در پیش بینی میزان پایبندی به ارزش های انقلاب اسلامی ایران در دانش آموزان

سجاد ابراهیمی؛ اصغر پرتوی

دوره 13، شماره 45 ، تابستان 1398، ، صفحه 59-73

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.95102.1016

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نقش نگرش مذهبی و سبک زندگی اسلامی در پیش‌بینی میزان پایبندی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه به ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری آن را تمامی دانش‌آموزان شاغل به تحصیل شهر اردبیل در مقطع دوره دوم نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 تشکیل می‌دادند. از بین این دانش‌آموزان 240 دختر ...  بیشتر