نقش نگرش مذهبی و سبک زندگی اسلامی در پیش بینی میزان پایبندی به ارزش های انقلاب اسلامی ایران در دانش آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش نگرش مذهبی و سبک زندگی اسلامی در پیش‌بینی میزان پایبندی دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه به ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری آن را تمامی دانش‌آموزان شاغل به تحصیل شهر اردبیل در مقطع دوره دوم نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 تشکیل می‌دادند. از بین این دانش‌آموزان 240 دختر و پسر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب‌شده و با استفاده از پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی سراج­زاده (1377)، فرم کوتاه پرسشنامه سبک زندگی اسلامی کاویانی (1390) و پرسشنامه پژوهشگر ساخته پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین نگرش مذهبی و سبک زندگی اسلامی با میزان پایبندی به ارزش‌های انقلاب رابطۀ مثبت معنادار وجود دارد (001/0P<). به‌طوری‌که دانش­آموزانی که نگرش مذهبی آن‌ها بالاتر و التزام عملی آن‌ها به سبک زندگی اسلامی قوی‌تر بود، نسبت به ارزش‌های انقلاب علاقه‌مندتر بوده و پایبندی بیشتری به این ارزش‌ها داشتند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون هم‌زمان نشان داد که 7/50 درصد از واریانس پایبندی به ارزش‌های انقلاب دانش‌آموزان به‌وسیله نگرش مذهبی و سبک زندگی اسلامی قابل تبیین است. بر اساس این مطالعه می‌توان گفت که نگرش مذهبی بالاتر و التزام به سبک زندگی اسلامی یکی از عوامل مؤثر در پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی بوده است.

کلیدواژه‌ها