تأثیر مربیگری شناختی رفتاری بر کمال‌گرایی منفی و خودناتوان‌سازی تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی دانشگاه یاسوج

2 گروه روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان

3 گروه روانشناسی بالینی علوم و تحقیقات سمنان

10.22034/jiera.2019.160531.1734

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مربیگری شناختی رفتاری بر کمال گرایی منفی و خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی انجام شد. طرح پژوهش، نیمه تجربی و از نوع پیش‌آزمون- پس-آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان متوسطه شهرسمنان تشکیل می دادند که از میان آنها تعداد 56 نفراز این جامعه با روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش تحت 8 جلسه آموزش روانی با برنامه مربیگری شناختی رفتاری قرار گرفت. فرایند جمع آوری داده‌ها در مرحله پیش آزمون و پس آزمون با خرده‌مقیاس گمال گرایی منفی تری شورت و همکاران (1995) و مقیاس خودناتوان سازی جونز و رودوالت (1982) برای همه شرکت کنندگان در دو گروه انجام گرفت. داده های جمع آوری شده از طریق تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که بین کمال‌گرایی منفی و خودناتوان‌سازی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>P) و مربیگری شناختی-رفتاری به طور قابل توجهی، کمال گرایی منفی و خودناتوان‌سازی دانش آموزان را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها