تحلیل محتوای فصلنامۀ علمی پژوهشی « پژوهش در نظام های آموزشی»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ سنجش و اندازه‏گیری دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیئت علمی مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

3 دانشجوی کارشناس ارشد رشتۀ سنجش و اندازه‏گیری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
به منظور « پژوهش در نظامهای آموزشی » هدف پژوهش، بررسی وضعیت محتوای مقالههای فصلنامۀ
شناسایی و بررسی قلمرو موضوعی و روش پژوهشی مورد استفادة آنها در دورة سه ساله (از آغاز
انتشار در سال 86 تا پایان سال 1389 ) بوده است. روش پژوهش تحلیل محتواست که روشی استنباطی
است که به صورت منظم و عینی به منظور تعیین ویژگیهای مورد نظر در 64 مقالۀ فصلنامه به کار برده
شد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بیشتر مقاله با موضوع پژوهش در آموزش( 25 درصد مقالهها)،
روش پژوهشی پیمایشی ( 31.2 درصد مقالهها) و جامعۀ هدف کارشناسان، تحقیقات قبلی و نظام
آموزشی کشور ( 32.8 درصد مقالهها) انتشار یافتهاند.

کلیدواژه‌ها


بیابانگرد، اسمعیل. (1387)، روش‏های تحقیق در روان‏شناسی و علوم تربیتی (جلد2). تهران : دوران ، چاپ دوم.

باردن، ل. (1375). تحلیل محتوا. ترجمۀ ملیحه آشتیانی و محمد یمینی دوزی سرخابی، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

حافظ­نیا، م، ر. (1385). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران : سمت.

دلاور، ع. (1385). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران : رشد.

ریاحی، م، ا. (1374). مجلاتعلمی، مجرایارتباطدانشمندان. فصلنامه رهیافت، بهار.

زکی، م، ع. (1385). بررسی تحلیل محتوای گرایش­های پژوهشی در مجلات علمی تخصصی مدیریت. فصلنامه دانش مدیریت، سال 19، شماره 75.

ساروخانی، ب. (1385). روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی( جلد اول). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سرابی، ر؛ اسلامی­نژاد، ط؛ و شفیعان، هـ(1389). تحلیل محتوای مقالات منتشر شده در مجلات آموزش پزشکی در ایران. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دوره هفتم، شماره دوم.

سرمد، ز؛ بازرگان، ع؛ و حجازی، ا. (1378). روش‏های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه

صاحبی، ع. (1382). روش تحقیق در روان‏شناسی بالینی. تهران: سمت.

شعبانی­ورکی، ب. (1385). نقد روش­شناسی تحقیقات تربیتی در ایران. فصلنامه تعلیم و تربیت. 22(1)، 11-42

کریپندورف، ک. (1378). تحلیل محتوا: مبانی روش­شناسی. ترجمه هوشنگ نائبی تهران: انتشارات روش.

گال، م.؛ بورگ، و.؛ وگال، ج. (1387). روش‏های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان‏شناسی(جلد اول). ترجمه نصر و دیگران، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

لطف­آبادی، ح.، نووزی، و. و حسینی، ن. (1386). بررسی آموزش روش­شناسی پژوهش در روان‏شناسی و علوم تربیتی ایران. نوآوری­های آموزشی، 6 (21)، 140-109.

نادری، ع. و سیف­نراقی، م. (1385). روش‏های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی. تهران: ارسباران.

مهرام، ب و شاهرودی، ع. (1388). تحلیل محتوای مجله­های علمی- پژوهشی روان­شناختی ایران: موضوع و روش‏های پژوهش. مجله روان‏شناسی تحولی: روان‏شناسان ایران، سال 6، شماره22.

هولستی،ل. ر. (1380).تحلیل محتوا در علوم اجتماعی. ترجمه نادر سالارزاده امیری، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ دوم.

هومن، ح، ع. (1373). پایه­های پژوهش در علوم رفتاری(شناخت روش علمی). تهران: پارسا.

American Psychological Association. (2009). Division of the American Psychological Association. Retrieved 15 April 2009.

Ary, D., Jacobs, L. C., & Razavieh, A. (1996). Introduaction to research in education. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Mahram, B. (2009). Qualitativ approach in studies of applied psychology in social environment. Article presented in 13th International Conference of applied psychology. India, 30 Jan-1 Feb, 2009.

Striener, D. ( 2008). Qualitative research in psychiatry. Canadian Journal of psychology, 53(3).135.