نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش بررسی اثر خشونت معلم بر تحصیل گریزی، خوش بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تمامی دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهر سرباز (استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 1401-1400 بودند (5395N=). به شیوه نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای (بر حسب جنسیت) تعداد 359 دانش‌آموز از طریق پرسشنامه‌های خشونت معلم (Piskin et al., 2014)، خوش ‌بینی تحصیلی (Tschannen-Moran et al., 2013)، تحصیل ‌گریزی (خرمائی و صالح اردستانی، 1395)، و سرزندگی تحصیلی (حسین چاری و دهقانی زاده، 1391) مورد مطالعه قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، دوربین- واتسون و تحلیل مسیر با کمک نرم‌افزار‌های اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که خشونت معلم بر تحصیل گریزی دانش‌آموزان اثر مثبت و بر خوش بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان اثر منفی دارد. با توجه به این نتایج برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای معلمان در حوزه‌های آشنایی با حقوق طبیعی کودکان و کنترل خشم، شفقت و گذشت نسبت به دیگران پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها