نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

3 هیات علمی دانشگاه محقق

4 عض هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

صدای دانش‌آموز استراتژی برای توسعه‌ی دلبستگی، تعلق خاطر و غلبه بر سکوت دانش‌آموزان است. هدف این پژوهش طراحی و اعتباریابی مدل تحقق صدای دانش‌آموز ابر اساس ادراک مدیران در مدارس ابتدایی به شیوه‌ی پژوهش آمیخته اکتشافی متوالی بود. در بخش کیفی 20 مدیر نمونه با سابقه‌ی مدیریت بالاتر از 15 سال در مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 1400-1399 در شهر قم، به روش نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. داده‌ها با مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته و عمیق گردآوری و به روش تحلیل محتوای استقرایی با کدگذاری در سه سطح باز، محوری و گزینشی بررسی شدند که روایی صوری و محتوایی آن را 4 نفر از اساتید تایید کردند و برای پایایی، روش توافق بین دو کدگذار استفاده شد. درباره مولفه‌های صدای دانش‎آموز، در نهایت 5 مقوله اصلی شامل مدیریت بر مبنای ارزش، بصیرت، رهبری توزیعی، مدیریت عالی و مدیریت میانی با 31 کد باز و 7 کد گزینشی به دست آمد. بخش کمی نیز شامل 160 مدیر بود که با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با پرسشنامه محقق ساخته صدای دانش‌آموز با 31 گویه و با روایی همگرای بالای 50/0 و پایایی ترکیبی 90/0، جمع‌آوری شد. در اعتبارسنجی مدل، تحلیل داده‌های کمی با روش تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم با استفاده از نرم افزار Smart- PLS، نشان دهنده‌ی دقت لازم گویه‌ها برای اندازه‌گیری مقوله‌هاست. در نهایت می‌توان گفت تمرکز بیشتر بر شنیدن صدای دانش‌آموز به عنوان یک کاتالیزور برای تغییر در مدارس و برای بهبود مدیریت مدرسه، عمل می‌کند.

کلیدواژه‌ها