نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 گروه علوم تربیتی وروانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

3 گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقش های دانشگاه در ایجاد اکوسیستم نوآوری درسال 97-96 انجام شد. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی از نوع ساخت ابزار بود. در بخش کیفی، جامعه آماری متخصصان حوزه های دانشگاه، صنعت و دولت بودند. مشارکت کنندگان برابر20 نفر با نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. در بخش کمی، جامعه آماری 440 نفر از مدیران میانی و اجرایی چهار حوزه دانشگاه، صنعت، دولت و نهادهای واسط بودند که با نمونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 205 نفر بود. داده‌های بخش کیفی با روش مصاحبه نیمه‌ ساختار یافته و بخش کمی با پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. داده ‌های کیفی با روش تحلیل مضمون و کمی با روش حداقل مربعات جزئی تحلیل گردید یافته‌ها نشان داد نقش‌های دانشگاه در ایجاد کوسیستم دانشگاه، صنعت، دولت؛ آموزشی، پژوهشی، خدمات اجتماعی هر یک با کارکرد خود هستند. این عوامل مجموعاً حدود 90 درصد تغییرات اکوسیستم دانشگاه، صنعت، دولت را تبیین نمودند. شاخص پیش‌بینی‌کنندگی‌(64/0) حاکی است نقش‌های دانشگاه از قدرت پیش‌بینی کنندگی بالایی در ایجاد اکوسیستم برخوردارند.

کلیدواژه‌ها