طراحی مدل ارزیابی کیفیت با رویکرد توسعه کارآفرینی دانشگاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری, دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، ایران

2 استادیار دانشگاه فرهنگیان تهران،ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، ایران

10.22034/jiera.2020.222277.2224

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگویی جهت ارزیابی کیفیت مبتنی برتوسعه‌ی کارآفرینی دانشگاهی بود. برای انجام این پژوهش از روش آمیخته (کیفی/نظریه برخاسته از داده ها «داده بنیاد» و کمی/توصیفی –همبستگی) استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان حوزه‌ی کارآفرینی بودند که با روش گلوله برفی انتخاب و با ابزار مصاحبه‌ی عمیق تا رسیدن به حد اشباع نظری در گردآوری داده‌ها مشارکت داشتند. جامعه‌ی آماری بخش کمی شامل اساتید و صاحبنظران حوزه کارآفرینی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری مشخص و 113 پرسشنامه‌ی محقق ساخته جهت گردآوری داده ها، توزیع گردید. روایی و پایایی پژوهش در بخش کمی و کیفی مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده های بخش کیفی از روش کدگذاری (کدگذاری باز،محوری و گزینشی)؛ و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد؛ ارزیابی کیفیت در دانشگاه‌ها می تواند در دو دسته عوامل درونی شامل(محتوای آموزشی، رهبری کارآفرینانه، منابع انسانی، عدالت آموزشی، کیفیت ارزشیابی، بازخورد از عملکرد، کیفیت فناوری اطلاعات، کیفیت فضای کالبدی) و عوامل بیرونی شامل(عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل فرهنگی، عوامل جغرافیایی) مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرگذار باشد. همچنین ارزیابی کیفیت دانشگاه‌ها در راستای توسعه‌ی کارآفرینی دانشگاهی پیامدهایی چون (تجاری‌سازی، پاسخگویی، توسعه‌ی مهارت‌های کارآفرینانه، خلق ارزش و توسعه‌ی اقتصادی) به‌همراه دارد.

کلیدواژه‌ها