اثر توانمندی منش بر اشتیاق و بهزیستی تحصیلی با میانجیگری استفاده از توانمندی های منش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

2 استاد، گروه روانشناسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

4 استادیار، گروه روانشناسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

10.22034/jiera.2020.220561.2211

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر توانمندی منش(شامل خرد، شجاعت، انسانیت، عدالت، میانه‌روی و تعالی) بر اشتیاق و بهزیستی تحصیلی دانش آموزان با میانجیگری استفاده از توانمندیهای منش انجام گردید. بدین منظور 354 دانش آموز پایه دوازدهم از مدارس شهرستان قلعه گنج به صورت تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه‌های ارزش‌ها در عمل (پترسون و سلیگمن،2004)، بهزیستی مدرسه (تیان و همکاران، 2014)، اشتیاق تحصیلی (منگ و جین، 2016) و پرسشنامه استفاده از توانمندی‌های منش (گاوینجی و لاینلی،2007) را تکمیل کردند. برای آزمودن برازش الگوی پیشنهادی و بررسی روابط مستقیم و غیر مستقیم مسیرها ، از الگویابی معادلات ساختاری و بوت استراپ استفاده شد. نتایج نشان داد که برخی مسیرهای مستقیم توانمندی‌های منش به بهزیستی و اشتیاق تحصیلی معنی‌دار بودند اما همه مسیرهای توانمند های منش بر بهزیستی و اشتیاق تحصیلی از طریق استفاده از توانمندی‌های منش معنادار شدند. بر این اساس مدارس باید فرصت استفاده از توانمندی های منش را برای دانش آموزان فراهم نمایند. تلویحات کاربردی یافته ها مورد بحث قرار گرفت.
کلمات کلیدی : اشتیاق تحصیلی ، بهزیستی تحصیلی ،توانمندی منش

کلیدواژه‌ها