الگوی راهبردهای سه‌گانه بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌های منتخب دولتی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

2 استاد دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

3 استاد گروه مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران

10.22034/jiera.2020.209530.2150

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، تدوین الگوی راهبردهای سه‌گانه بین‌المللی‌شدن دانشگاه‌های منتخب دولتی ایران بوده است. این مطالعه از نوع پژوهش‌های کیفی بوده که با استفاده از رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد انجام شده است. در این راستا، پدیده محوری مطالعه فوق، عبارت از بین‌المللی‌شدن در راستای مأموریت‌گرایی دانشگاه‌های دولتی کشور، تعریف شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر مدیران و صاحبنظران 16 دانشگاه دولتی منتخب کشور اعم از: دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس، خوارزمی، امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، علامه طباطبایی، خواجه نصیر، الزهرا، فردوسی مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، صنعتی اصفهان و علوم پایه زنجان بوده و در این راستا، تعداد مشارکت‌کنندگان با بهره‌گیری از روش نمونه‌گزینی هدفمند، شامل 82 نفر بوده است که با استفاده از روش مصاحبه نیمه‌ساختمند در پژوهش مشارکت داشته اند. اعتبار و روایی داده‌های این پژوهش، با بهره‌گیری از دو روش بازبینی مشارکت‌کنندگان و مرور خبرگان، مورد بررسی قرار گرفته است. راهبردهای پژوهش متناسب با کارکردهای سه‌گانه دانشگاه در حوزه های آموزش، پژوهش و خدمات هر کدام با ده مؤلفه‌فرعی، به ترتیب با 140، 75 و 120 کد‌باز شناسایی و تحلیل شده است. نتیجه نهایی آن که تحقق فرایند بین‌المللی شدن در دانشگاه‌های دولتی کشور، نیازمند برنامه ریزی و اقدامات مقتضی و همزمان در هر سه حوزه آموزش، پژوهش و خدمات، از طریق بذل توجه کافی نسبت به آن، در مسیر مأموریت‌گرایی دانشگاه‌های فوق است.

کلیدواژه‌ها