طراحی و اعتباریابی الگوی تربیت اخلاقی متناسب با ویژگیهای دانش آموزان دوره ابتدایی ایران با تاکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

نسرین حیدری زاده؛ زهره اسمعیلی؛ مهران فرج الهی؛ طیبه صفایی

دوره 12، ویژه‌نامه ، فروردین 1397، ، صفحه 231-247

چکیده
  یکی از مسائل مهم، که تعلیم و تربیت معاصر با آن رو به‏روست، مسئله تربیت اخلاقی است. اهمیت تربیت اخلاقی در نظام‌ آموزش و پرورش بخصوص دوران ابتدایی امری بدیهی و غیر قابل انکار است و تربیت اخلاقی نیز بخشی از برنامه تربیتی است که عهده دار شکوفایی استعداد های علمی و عملی اخلاقی دانش آموزان است.  روش : پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی با رویکرد ...  بیشتر

ساختار عاملی مقیاس درگیری تحصیلی فریدریکس (شناختی، رفتاری و انگیزشی)

سعید طالبی؛ حسین زارع؛ احمد رستگار؛ امین حسین پور

دوره 8، شماره 24 ، خرداد 1393، ، صفحه 1-16

چکیده
  درگیری تحصیلی یکی از مفاهیمی است که در سالهای اخیر توسط پژوهشگران مختلف بهکاربرده شده و بهکیفیت درگیری دانشجویان در فعالیتهای هدفمند آموزشی اشاره میکند سنجش میزان درگیری دانشجویاندر افزایش میزان یادگیری آنان و خصوصاً در مورد دانشجویانی که درخطر مردود شدن قرار دارند، نقشمحوری دارد. این پژوهش باهدف تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی مقیاس ...  بیشتر

ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه انگیزه پیشرفت ریاضی

الهه امینی فر؛ بهرام صالح صدق پور

دوره 4، شماره 10 ، آذر 1389، ، صفحه 97-110

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف ساخت اعتبار یابی و رواسازی پرسشنامه انگیزه پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دبیرستان انجام شده است. به‌منظور رسیدن به این هدف پرسشنامه‌ای بر اساس ادبیان نظری و پرسشنامه‌های موجود در زمینه انگیزه پیشرفت ریاضی تهیه شد. با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای، نمونه 163 نفری (81 پسر و 82 دختر) از دبیرستان‌های شهر تهران ...  بیشتر