فراتحلیل عوامل سازمانی اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان

زهرا حسنی آبیز؛ مهرداد ثابت؛ حسن پاشاشریفی؛ نسترن شریفی

دوره 15، شماره 53 ، تیر 1400، ، صفحه 72-82

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی عوامل سازمانی اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان انجام شد. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش مرور نظام‌مند یافته‌های پژوهشی جمع‌آوری گردید. سپس از روش فراتحلیل برای پاسخگویی به سؤالات استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه‌ی پژوهش‌هایی است که در زمینه عوامل اثرگذار بر کارایی و انگیزش معلمان ...  بیشتر

بررسی مقایسه ‏ای میزان کیفیت زندگی کاری در معلمان مدارس فنی و نظری دورۀ متوسطۀ استان کردستان

فریده حمیدی؛ بهرام محمدی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1391، ، صفحه 91-106

چکیده
  چکیده هدف از انجام این تحقیق بررسی مقایسهای میزان کیفیت زندگی کاری در معلمان مدارس فنی و نظری دور ة متوسط ۀ استان کردستان است. روش تحقیق، توصیفی است. جامعـ ۀ آمـاری ایـن پژوهش، کلی ۀ معلمان دور ة متوسط ۀ استان کردستان در سال تحصیلی87-1386 است که تعـداد ناآن 3610 نفر است. روش نمونهگیری تصادفی طبقهای بوده و حجـم نمونـه 410 نفـر اسـت . ابزار گردآوری ...  بیشتر