1. رابطۀ مدیریت اطلاعات و ابعاد سازمانی با بهره‌وری در شبکۀ مشاوران تحصیلی و شغلی بنیاد شهید و امور ایثارگران

محمد امین زارعی

دوره 6، شماره 19 ، زمستان 1391، ، صفحه 209-228

چکیده
  چکیدهنیا پژوهش با هدف بررسی رابطۀ یریمد ت اطلاعات و ابعاد سازمان با ی بهـره ور ی در شـبک ۀ مشـاورانادیبن شه دی و امور یا ثارگران انجام شده است. جامع نیاۀ پـژوهش کل ۀیـ مشـاوران مشـغول بـه کـار درسازمان ادیبن شه دی و امور یا ثارگران و مدارس شاهد یش راز هستند که در سال تحص یلی 1389 در محـلخدمت خود در حال فعالیت بودند و تعداد آنها 102 نفر است ...  بیشتر

2. عوامل و شاخص های مؤثر بر بهره وری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

عباس خورشیدی؛ مهدی مهدوی؛ احمد سلمانی قهیازی

دوره 2، شماره 5 ، پاییز 1387، ، صفحه 75-100

چکیده
  مقاله حاضر، به بررسی عوامل و شاخص­های مؤثر بر بهره وری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از دیدگاه متخصصان، رؤسا و استادان آن مراکز می پردازد. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول مربوط، حجم نمونه مورد مطالعه 600 نفر است. یک پرسشنامه 240 ماده ای شاخص های بهره وری آموزش عالی که روایی آن به وسیله تحلیل عاملی تایید و اعتبار آن به وسیله ...  بیشتر

3. تبیین شاخص های اصلی عملکرد و اندازه گیری بهره وری دانشگاه های بزرگ دولتی ایران

رحیم دباغ؛ حمید رضا برادران شرکاء

دوره 2، شماره 4 ، بهار 1387، ، صفحه 91-113

چکیده
  در عصر حاضر، دانشگاه‌ها نقش مهمی در توسعه اقتصاد دانش کشورها دارند و به این دلیل استفاده بهینه از منابع موجود، موضوع مهمی برای مدیریت دانشگاه‌هاست. هدف اصلی این مقاله ارائه الگوی ارزیابی جامع برای دانشگاه‌ها از دیدگاه اقتصادی است که کارایی و تغییرات بهره‌وری و اجزای آن را تفکیک و عوامل مؤثر بر آن را ارائه کرده است. سؤال اصلی، این‌است ...  بیشتر