1. شناسایی نقش دانشگاه در ایجاد اکوسیستم نوآوری

محمد زرین جویی؛ محمد علی نعمتی؛ حمیده رشادت جو

دوره 15، شماره 52 ، بهار 1400

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2021.230650.2269

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف شناسایی نقش های دانشگاه در ایجاد اکوسیستم نوآوری درسال 97-96 انجام شد. روش پژوهش، آمیخته اکتشافی از نوع ساخت ابزار بود. در بخش کیفی، جامعه آماری متخصصان حوزه های دانشگاه، صنعت و دولت بودند. مشارکت کنندگان برابر20 نفر با نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. در بخش کمی، جامعه آماری 440 نفر از مدیران میانی و اجرایی چهار حوزه ...  بیشتر