تأثیر آموزش با رویکرد تلفیقی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات در بافتار انرژی خورشیدی بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر

فاطمه شهبازلو؛ رسول عبداله میرزائی

دوره 15، شماره 54 ، مهر 1400، ، صفحه 137-151

چکیده
  رویکرد تلفیقی علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (استم) در راستای ایجاد تحولی نو در آموزش اثربخش علوم و ارتباط آن با زندگی روزمره در سال‌های اخیر معرفی شده است. مطالعه حاضر به‌منظور بررسی تأثیر این رویکرد بر نگرش و پیشرفت تحصیلی علوم طراحی شد. پژوهش حاضر، نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون بوده و جامعه پژوهش، دانش‌آموزان دختر ...  بیشتر