رابطه تناسب شغلی مدیران و عملکرد آنها در مدارس مقاطع‌مختلف تحصیلی شهر رودسر

جواد خلعتبری

دوره 10، شماره 34 ، آبان 1395، ، صفحه 207-220

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق بررسی تناسب شغلی در مدیریت مدارس مقاطع مختلف تحصیلی و ارتباط آنبا عملکرد مدیران میباشد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی مـیباشـد. در ایـنتحقیق همبستگی دو ویژگی مدیران )ویژگی اکتسابی و توانایی مدیران( با ویژگیهـای شـغل تناسـبشغلی را به دست آورده و سپس رابطـه بـین تناسـب شـغلی بـا عملکـرد مـورد بررسـی ...  بیشتر