رابطۀ بین جرئت ورزی و تفرّد در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

محمدرضا جلالی؛ محمد زرگر؛ مرجان طالشیان

دوره 8، شماره 25 ، شهریور 1393، ، صفحه 85-104

چکیده
  پژوهش حاضر، باهدف برسی تفاوت تفرّد در افرادی که سبک‌های رفتاری جرئت ورز و غیر جرئت ورز دارند انجام شده است. گروه نمونه از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شدند و نمونه نهایی شامل 300 دانشجو– 137 پسر و 163 دختر – بود. جرئت ورزی به واسطۀ آزمون تونند سنجیده شد. پرسش‌نامه‌ای که از سوی جلالی و همکاران ساخته شده، برای سنجش تفرّد به کار ...  بیشتر