ساخت، اعتباریابی و رواسازی پرسشنامه انگیزه پیشرفت ریاضی

الهه امینی فر؛ بهرام صالح صدق پور

دوره 4، شماره 10 ، آذر 1389، ، صفحه 97-110

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف ساخت اعتبار یابی و رواسازی پرسشنامه انگیزه پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دبیرستان انجام شده است. به‌منظور رسیدن به این هدف پرسشنامه‌ای بر اساس ادبیان نظری و پرسشنامه‌های موجود در زمینه انگیزه پیشرفت ریاضی تهیه شد. با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای، نمونه 163 نفری (81 پسر و 82 دختر) از دبیرستان‌های شهر تهران ...  بیشتر