1. استنتاج اهداف، مبانی واصول عدالت در ‌‌‌روش‌های تعلیم و تربیت بر اساس آموزه‌های اسلامی

مریم براتعلی؛ فاطمه صفاری؛ سیدابراهیم میرشاه جعفری؛ سیدهاشم گلستانی

دوره 14، ویژه نامه ، تابستان 1399، ، صفحه 27-36

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2019.199773.2026

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر استنتاج اهداف، مبانی و اصول عدالت در ‏‏‏روش‏های تعلیم و تربیت بر اساس آموزه‏های اسلامی بود. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش کیفی با به‏کارگیری الگوی بازسازی‏شده استنتاجی فرانکنا استفاده شده است. تحلیل داده‏های پژوهش با استفاده از دسته‏بندی و کدگذاری موضوعی و تفسیر صورت گرفته است و جهت اطمینان ...  بیشتر