1. شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشگاه متناسب بامسیر شغلی آنها (مورد مطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

داوود قرونه

دوره 14، ویژه نامه ، تابستان 1399، ، صفحه 667-683

http://dx.doi.org/10.22034/jiera.2020.211181.2168

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی شایستگی‌های حرفه‌ای کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از رویکرد تحقیق آمیخته اکتشافی انجام شده است. روش پژوهش در بخش کیفی مطالعه موردی و در بخش کمی روش توصیفی-تحلیلی بوده است. در بخش کیفی پژوهش، با تحلیل محتوای اسناد مصوب دانشگاه (از جمله کتابچه طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل دانشگاه و نیز سند راهبردی دانشگاه)، ...  بیشتر

2. شناسایی و سنجش مؤلفه‌های عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

سحر رستگار؛ ترانه عنایتی؛ رضا یوسفی

دوره 12، ویژه‌نامه ، بهار 1397، ، صفحه 395-413

چکیده
  هدف پژوهش شناسایی و سنجش مؤلفه­های عملکرد شغلی اعضای هیأت علمی در دانشگاه­های دولتی شهر تهران  بوده است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان و مسئولین دانشگاهی بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند و اصل اشباع ده نفر به­عنوان حجم نمونه انتخاب ...  بیشتر