1. بررسی رابطۀ خودپندارة تحصیلی با عملکرد ریاضی در دورة راهنمایی

مسیب یارمحمدی واصل؛ فاطمه قنادی؛ حمید مقامی

دوره 7، شماره 20 ، بهار 1392، ، صفحه 143-161

چکیده
  چکیدههدف این پژوهش شناخت عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانش آموزان دورة راهنمایی دردرس ریاضی است؟ این پژوهش بر اساس روش توصیفی- همبستگی است، که بر روی 438نفر از دانشآموزان استان خراسان شمالی ( تعداد 288 نفر که در درس ریاضی نمره کمتر از10 و تعداد 150 نفر نمره بیشتر از 17 کسب کرده بودند) که در سال 1387 مشغول تحصیلبودند، انجام شد. و با استفاده از پرسشنامههای ...  بیشتر